Blogg

Juhani LönnrothOrdförandes spalt
Juhani Lönnroth

Vår stadsdel och vårt närområde står inför stora förändringar som inverkar kraftigt på tammelundbornas liv. Svunna är de tider då dessa nejder var en del av Hertonäs gårds skogar och betesmarker. Helsingfors har nu inlett beredningen av en ny generalplan som skall antagas av nuvarande stadsfullmäktige. Denna generalplan definierar markanvändningen, byggnadsvolymernas placering och trafikutvecklingen under de kommande årtiondena. Stadplanerarna tycks eftersträva en högre koncentrering av byggandet: Helsingfors’ invånarantal förväntas växa med 300 000 personer fram till år 2050. Staden vill ha fler skattebetalare. Men bostadsbyggandet medför ett ökat behov av skolor, trafikinvesteringar, sociala tjänster, hälsovård och äldreomsorg. Dessa ökar kostnaderna och skattetrycket. Och var skall det byggas? Höghus vid stränderna? Skyskrapor i Böle? Planerar man enbart utifrån ett snävt helsingforsperspektiv eller uppnår vi äntligen en helhetsplanering för hela metropolområdet?

Redan nu ter sig stadens koncentrationsiver på många sätt: Vissa beslutsfattare drömmer om ett bostadsområde på Vårdö, vilket skulle kräva en bro från Degerö eller Tammelund. Likartade drömmar gäller också Stenudden vid Brändö. I Tammelund favoriseras också ett tätare byggande av våra trädgårdstomter. Hertonäs industriområde skall förnyas bl.a. genom utvidgat bostadsbyggande. Det tekniska läroverket vid Abraham Wetters väg får ge vika. Planerarna vill gnaga Hertonäs gårds park genom att bygga en tunnel vid Borgbyggarvägen så att de 12 000 nya invånarna i Jollas och Kronobergsstranden kan åka till centrum för att jobba eller shoppa. Samtidigt förändras området kring Hertonäs metrostation grundligt: utöver nya höghus skall Österleden sänkas med 3 meter för att få rum bl.a. för en ny bro till Gamla Hertonäs. Dessutom önskar man bygga om bilförsäljarnas Mecka på Hertonäs industriområde till en “designgata” med pop-up arkitektur och färjgranna gatuaffischer. Den simhall som sedan länge planerats invid Hertonäs gård tycks inte ha plats i dessa planer.

Denna utveckling måste aktivt bevakas. Tammelundsällskapet försöker påverka alla dessa planer genom utlåtanden och aktiv medverkan i olika arbets- och intressegrupper. Vi strävar ockå till att förbättra invånarnas trafikförbindelser och –säkerhet genom trafiksäkerhetsplanen för Tammelund, som är under beredning. Vi har knappast behov av att kopiera de stora metropolernas, såsom Londons eller Paris’ problem och lösningar. Låt oss göra Helsingfors till en särpräglad maritim stad där det är bra att bo och leva. Genom att vara medlem i vårt 63-åriga sällskap och deltaga i dess verksamhet kan du vara med och påverka denna utveckling.